آثارِ شاعرانِ مُعاصرِ افغانستان

بررسی جُنگِ همزبانی وهمدلی در نیم قرن گذشته، تاریخ  پرتلاطم ایران صحنه ی قدرت نمایی ملّی گرایانِ افراطی و مذهبیان دو آتشه بوده است. شباهت های کنایه آمیز این دو دسته تنها به تعصب و تنگ نظریشان محدود نمی شود، بلکه عدم تسامح، مالکیت طلبی و تعارض آفرینی ایشان پیامدهای خُسران آوری بر رشد و پویایی مدنی، فرهنگی و سیاسی ایران داشته است. نقشِ ذهنیات و گرایش های افراطی بر رشد فرهنگی بحثِ  دراز دامنی است؛ در حوزه ی ادبی می توان گفت که گروه های افراطی همواره کوشیده اند تا ادبیات فارسی را پدیده…