نقالی: روایتِ گردآفرید

فاطمه حبیبی زاد با شهرتِ ُگردآفرید اکنون به معرفی مبسوط نیازی ندارد. بانویی که بیش از یک دهه است « گردآفریدانه » وارد صحنه ی شاهنامه خوانی و هنرِ کهن سال و از نفس ُافتاده ی نقالی شده، بدون حمایتِ مالی و معنوی به پژوهش و تالیف در این زمینه مشغول است و به دعوتِ نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و مردمی در محافلِ رسمی و عمومی در سرتاسرِ ایران و جهان به اجرای برنامه می پردازد. نقال در برابر صد ها نفر بر می خیزد و به روایت داستان های حماسی و اسطوره یی می پردازد.…