گزینه ای از اشعار بیژن جلالی

با هدف برگردان اشعار شادروان بیژن جلالی، گزینه ای از اشعار ایشان را در این وب سایت گردآورده ام امیدوارم که گامی مثبت در شناساندن آثار وی به دوستدارانِ شعر برداشته باشم. ترجمه انگلیسی گزیده ای از اشعار زیر را در نشریه تهران بیورو بخوانید Bizhan Jalali (d. 1999) is a Persian-language poet who championed free verse. He has published seven collections of poetry. His work has been translated into a number of languages such as Italian, Kurdish, Arabic and French. You can read a same of his work in PBS Tehran Bureau.  شاعر در کافه شوکا،…